Informácia

 

Zabudli ste si čip ? Vymysleli sme pre Vás náhradné riešenie J

Ale : zároveň Vás žiadame, aby ste toto náhradné riešenie využívali len skutočne v ojedinelých prípadoch a to :

ak si čipový kľúč náhodou zabudnete doniesť so sebou.

Zároveň Vás žiadame, aby ste toto náhradné riešenie nevyužívali pravidelne.

 Ďakujeme

 

Zabudnutie čipového kľúča oznámte v kancelárii ŠJ,

po kontrole v systéme (či je strava prihlásená, uhradená ..... na daný deň)

Vám umožníme odobrať obed s náhradným lístkom a vykonáme záznam odobratia obeda bez čipového kľúča.

 

 

Ďakujeme za pochopenie

 

 

                                                                                                                    

Otthon felejtetted a „Csipkulcsodat ?“ Találtunk rá megoldást

 

De : Megkérünk mindenkit, hogy ez a megoldás ne váljon renszerré !

Köszönjük J

 

Az otthon felejtett csipkulcsot jelentsd az Étkezde irodájában,

majd a bejelentett ebéd,  ill. az ebéd befizetése ....ellenőrzése után, kapsz egy

„Pótkártyát“ – amellyel az ebédet át tudod venni.

 

                                       Megértéseteket köszönjük                                           

 

Vážení rodičia

 

od septembra zavádza naša školská jedáleň v spolupráci s riaditeľstvami škôl a materských škôl

 nový systém stravovania takzvaný "Čipový systém"

z uvedeného dôvodu Vás žiadame o spoluprácu pre zabezpečenie plynulého prechodu
na nový systém stravovania. Čipové kľúče budú Vašim deťom vydané až po uhradení dokladu
na stravu na mesiac september 2019.
Čipové kľúče detí materských škôl budú pre všetkých malých stravníkov v jedálni.
 

 

Čo znamená "čipový systém v praxi ?"

V rámci zefektívnenia výdaja a objednávania stravy je v jedálni je nainštalovaný elektronický systém

výdaja a objednávania stravy s využitím osobných identifikačných čipov.

Jednorázovo  stravník po úhrade stravy obdrží čipový kľúč, ktorý je neprenosný a oprávňuje vlastníka na odber jedného obeda.

Po zavedení čipového systému je pre každého najvýhodnejšie prejsť na bezhotovostnú úhradu (trvalý alebo jednorazový príkaz na úhradu).

 

Samotný čipový kľúč okrem jedinečného  kódu nenesie  žiadnu informáciu.

Všetky údaje o stravníkovi sú bezpečne uložené v programe Školskej jedálne.

V prípade straty  čítacie zariadenie dokáže identifikovať nájdený čip.

Stratu, či odcudzenie  čipu je potrebné okamžite nahlásiť v školskej jedálni, kde sa kľúč zablokuje.

Stravník tak nepríde o cenu zakúpených obedov, ale bude si musieť zakúpiť nový čip.

Stratený čip sa zablokuje a prípadný nálezca tak nezíska zaplatené jedlo.

 

POKYNY PRE PLATBU, OBJEDNÁVANIE, VÝDAJ A ODHLÁSENIE STRAVY:

 

 PLATBA ZA STRAVNÉ

1. bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z vášho účtu na účet ŠJ 

Pred uskutočnením 1. bezhotovostnej  platby je potrebné si vyžiadať v  školskej jedálni variabilný symbol.

Stravníkovi bude pridelený variabilný symbol, na základe ktorého bude priradená

jednotlivá platba za stravu a zaevidovaná v elektronickom systéme.

Termín realizácie platby je najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

Neskorší termín úhrady môže zablokovať výdaj obeda v prvých dňoch mesiaca.

2. bezhotovostne – cez internetbanking

– číslo účtu, sumy,  variabilný symbol, splatnosť ako v bode 1.,

3. poštovou poukážkou – môžete si ju vyzdvihnúť v ŠJ,

Preplatky stravy sa prenášajú na nasledujúci mesiac.

 

Výdaj stravy

 

Obed si môže stravník odobrať len prostredníctvom čipového kľúča.

 

 Odhlásenie stravy

 

telefonicky na telefónnom čísle ŠJ : 031 78 78 287

alebo cez web stránku školy, materskej školy

najneskôr do 16,30 hodiny deň vopred.

Prosíme rodičov, aby čas na odhlasovanie zo stravy dodržiavali.

Odhlasovanie zo stravy - je deň vopred

 v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 § 3 ods. 5, písm. a :

(5) Organizáciu v školskej jedálni upravuje prevádzkový poriadok, ktorého obsahom je najmä

a) prihlasovanie a odhlasovanie odberu jedál a nápojov, ,,,,,

 

 

Cena stravy

 
 
Ceny stravného sa od 1.9.2019 menia v zmysle VZN č. 02/2019 nasledovne :
 
1. deti Materských škôl :
desiata 0,36 € + obed 0,85 € + olovrant 0,24 € + režijné náklady 0,10 € = 1,55 €*
 
2. deti Materských škôl - predškoláci :
desiata 0,36 € + obed 0,85 € + olovrant 0,24 € + režijné náklady 0,10 € = 1,55 € - 1,20 € dotácia na stravu = 0,35 €*
 
3. deti Materských škôl - hmotná núdza :

desiata 0,36 € + obed 0,85 € + olovrant 0,24 € + režijné náklady 0,10 € = 1,55 € - 1,20 € dotácia na stravu = 0,35 €*
 
4. žiaci prvého stupňa základných škôl :
 
obed 1,15 € + režijné náklady 0,10 € = 1,25 € - 1,20 € dotácia na stravu = 0,05 €*
 
5. žiaci druhého stupňa základných škôl :
 
obed 1,23 € + režijné náklady 0,10 € = 1,33 € - 1,20 € dotácia na stravu = 0,13 €*
 
* pozn. úhrada zákonného zástupcu žiaka, dieťaťa za jedno odobraté jedlo
 
Pri všetkých skupinách stravníkov sa účtuje "vratná" záloha vo výške 20,00 €
na celý školský rok, resp. do jej vyčerpania.
Záloha je účtovaná ako "zábezpeka" pre prípad, ak rodič neodhlási svoje dieťa
zo stravy a dieťa sa nezúčastní výchovno vzdelávacieho procesu v MŠ alebo ZŠ.
V takomto prípade si rodič, alebo žiak môže odobrať  obed,
ale bude sa mu odpočítavať zo zálohy celková hodnota stravy na daný deň v plnej výške.
 

 

Je treba podotknúť, že takzvané obedy zadarmo v skutočnosti nie sú úplne zadarmo.

Ide o dotáciu na stravu, ktorá sa riadi prísnymi pravidlami :

 
 
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“)
možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole
počas jeho prítomnosti na výchovno vzdelávacom procese v materskej alebo základnej škole.
Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom,
ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.
 
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno
poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole33) a v základnej škole34)
na každé dieťa, ktoré navštevuje
 
a) posledný ročník materskej školy,
 
b) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy,
a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
 
c) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy,
je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 
d) základnú školu
 

 

 

 

 

 

 

Oznamy

 

 

Oznamujeme stravníkom, že výška stravného sa od 1.9.2019 mení v zmysle nového VZN

platného od 1.9.2019 nasledovne :

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Úľany č.2 2019

 

 

Smernica o stravovaní v školskej jedálni

 

 

Oznamujeme stravníkom, že výška stravného sa od 1. januára 2018 mení v zmysle VZN :

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Úľany

príloha č 1 financne-pasma
Príloha č 2 VZN

 

 

Pre koho budú obedy od 1. januára 2019 zdarma

a pre koho nie?

pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník v materskej škole (tzv. predškoláci) – tí budú  mať obedy zdarma od 1.1.2019

tí, ktorí navštevujú základné školy – tí by mali mať obedy zdarma až od 1.9.2019.

Takže ostatné deti v materskej škole, stredné školy atď…NIE.

 

Čo to znamená obedy zdarma – v akej výške – kedy vznikne nárok na obed zdarma

     Napriek všeobecne zaužívanému názvu obedy zdarma, v skutočnosti (a aj podľa znenia príslušného zákona) ide 

o dotáciu na podporu            

výchovy dieťaťa  k stravovacím návykom.

Rozumie sa tým zabezpečenie obeda a  iného jedla („strava“).

Dotácia sa poskytuje vo výške 1,20 eur na deň.

Poskytne sa za  každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo :

výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo

vyučovania v základnej škole.

 

Režijné náklady v Materských školách na výrobku jedál

vo výške 0,10 € /deň budú platiť naďalej rodičia.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázok výkričník

!!! Povinnosťou každého rodiča, zákonného zástupcu dieťaťa je : v prípade, že sa dieťa nezúčastní výchovno - vzdelávacej činnosti

v materskej škole, dieťa odhlásiť zo stravy deň vopred! Nakoľko sa jedná o "Dotáciu", ktorá sa zúčtováva s poskytovateľom dotácie :

a ak rodič svoju povinnosť nesplní a svoje dieťa neodhlási -  bude sa mu účtovať

hodnota celodennej stravy v plnej výške t. j. 1,29 € za každý neodhlásený deň. !!!!!

 

 Výška stravného na mesiac jún 2019 je nasledovná :

 

Deti MŠ /strava sa podáva od  03.06.2019 do 28.06.2019/

počet dní : 20 x 1,29 /stravná jednotka/ = spolu : 25,80 €

 

pre deti ktoré navštevujú posledný ročník v materskej škole (tzv. predškoláci) :

počet dní 20 x 0,10 /režijné náklady na výrobu jedál = 2,00 €

 

Základné školy  I. stupeň strava sa podáva

od  03.06.2019 - do 27.06.2019

počet dní 19 x 1,06 stravná jednotka = spolu : 20,14 €

Základné školy II. stupeň strava sa podáva

od 03.06.2019 do 27.06.2019

počet dní 19 x 1,14 stravná jednotka = spolu : 21,66 €

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázok výkričník

Zápisný lístok Predškoláka si môžete stiahnuť, vyplniť a odovzdať v školskej jedálni tu :

Zápisný lístok 20182019-Predškolák

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázok jarné prázdniny

 

 

 

 
 

Žiadame stravníkov, ktorí majú nedoplatok na strave, aby ho uhradili !!!!

stravníkom, ktorým vznikol preplatok na stravnom za predchádzajúci /e/ mesiace sa preplatok automaticky odpočítava

stravníkom, ktorým vznikol nedoplatok na stravnom za predchádzajúci /e/ mesiace sa nedoplatok automaticky pripočítava

 

 

Výživové faktory

 

 

Informácie ohľadom stravy, prevádzky ....

 

Odhlasovanie zo stravy - je deň vopred

 v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 § 3 ods. 5, písm. a :

(5) Organizáciu v školskej jedálni upravuje prevádzkový poriadok, ktorého obsahom je najmä

a) prihlasovanie a odhlasovanie odberu jedál a nápojov, ,,,,,

 Prevádzkového poriadku Školskej jedálne,

ktorý bol schválený RÚVZ v Galante a ktorý je platný od 1.6.2014

 

Informácie o Školskej jedálni

Metodika k MSN používaným od 1.9.2018

 

 

Aktuálne finančné pásma

 

Vyjadrenie Úradu verejného zdravotníctva

k otázke donášky stravy do Materských škôlok :

 

Donáška stravy do MŠ

 

Vyhláška MZ č. 527/2007 Z. z. /§ 8 ods. 3/ :

527_2007_vyhláška_zariadenia_pre_deti_a_mládež

 

odporúčané výživové dávky :

Odporúčané výživové dávky

nové OVD platné od 19.6.2015 : vestnik-2015-4-5