Oznam

 

 

Oznamujeme rodičom a stravníkom, že kódy,

ktoré Vám boli pridelené viď. dolná časť zloženky

na elektronické prihlasovanie na stravu a odhlasovanie zo stravy,

žiaľ ešte z technických príčin nefungujú.

Akonáhle nám programátori zabezpečia plynulú funkčnosť

elektronického prihlasovania a odhlasovania budeme Vás informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Oznamujeme stravníkom, že výška stravného sa od 1. januára 2018 mení v zmysle VZN :

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Úľany

príloha č 1 financne-pasma
Príloha č 2 VZN

 

 

Pre koho budú obedy od 1. januára 2019 zdarma a pre koho nie?

  • pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník v materskej škole (tzv. predškoláci) – tí budú  mať obedy zdarma od 1.1.2019
  • tí, ktorí navštevujú základné školy – tí by mali mať obedy zdarma až od 1.9.2019.

Takže ostatné deti v materskej škole, stredné školy atď…NIE.

 

Čo to znamená obedy zdarma – v akej výške – kedy vznikne nárok na obed zdarma?

                      Napriek všeobecne zaužívanému názvu obedy zdarma, v skutočnosti (a aj podľa znenia príslušného zákona) ide o dotáciu na podporu                 

výchovy dieťaťa  k stravovacím návykom.

Rozumie sa tým zabezpečenie obeda a  iného jedla („strava“).

Dotácia sa poskytuje vo výške 1,20 eur na deň.

Poskytne sa za  každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo :

  • výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo
  • vyučovania v základnej škole.
  • Režijné náklady v Materských školách na výrobku jedál vo výške 0,10 € /deň budú platiť naďalej rodičia.
 

 Výška stravného na mesiac január 2019 je nasledovná :

 

Deti MŠ /strava sa podáva od  07.01.2019 do 31.01.2019/

počet dní : 19 x 1,29 /stravná jednotka/ = spolu : 24,51 €

 

pre deti ktoré navštevujú posledný ročník v materskej škole (tzv. predškoláci) :

počet dní 19 x 0,10 /režijné náklady na výrobu jedál = 1,90 €

 

Základné školy  I. stupeň strava sa podáva

od  08.01.2019 - do 31.01.2019

počet dní 18 x 1,06 stravná jednotka = spolu : 19,08 €

Základné školy II. stupeň strava sa podáva

od 08.01.2019 do 31.01.2019

počet dní 18 x 1,14 stravná jednotka = spolu : 20,52 €

 

Zloženky na úhradu stravy Vám budú vydané v mesiaci január 2019

 

Vianočné prázdniny sa začínajú :  

23. decembra 2018 a končia sa 7. januára 2019

Vám želá kolektív školskej jedálne

 

kíván az Iskolai Étkezde kollektívája

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadame stravníkov, ktorí majú nedoplatok na strave, aby ho uhradili !!!!

stravníkom, ktorým vznikol preplatok na stravnom za predchádzajúci /e/ mesiace sa preplatok automaticky odpočíta

stravníkom, ktorým vznikol nedoplatok na stravnom za predchádzajúci /e/ mesiace sa nedoplatok automaticky pripočíta

 

 

Výživové faktory

 

 

Informácie ohľadom stravy, prevádzky ....

 

Odhlasovanie zo stravy - je deň vopred

 v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 § 3 ods. 5, písm. a :

(5) Organizáciu v školskej jedálni upravuje prevádzkový poriadok, ktorého obsahom je najmä

a) prihlasovanie a odhlasovanie odberu jedál a nápojov, ,,,,,

 Prevádzkového poriadku Školskej jedálne,

ktorý bol schválený RÚVZ v Galante a ktorý je platný od 1.6.2014

 

Informácie o Školskej jedálni

Metodika k MSN používaným od 1.9.2018

 

 

Aktuálne finančné pásma

 

Vyjadrenie Úradu verejného zdravotníctva

k otázke donášky stravy do Materských škôlok :

 

Donáška stravy do MŠ

 

Vyhláška MZ č. 527/2007 Z. z. /§ 8 ods. 3/ :

527_2007_vyhláška_zariadenia_pre_deti_a_mládež

 

odporúčané výživové dávky :

Odporúčané výživové dávky

nové OVD platné od 19.6.2015 : vestnik-2015-4-5