Oznam

 

 

Oznamujeme rodičom a stravníkom, že kódy,

ktoré Vám boli pridelené viď. dolná časť zloženky

na elektronické prihlasovanie na stravu a odhlasovanie zo stravy,

žiaľ ešte z technických príčin nefungujú.

Akonáhle nám programátori zabezpečia plynulú funkčnosť

elektronického prihlasovania a odhlasovania budeme Vás informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Oznamujeme stravníkom, že výška stravného sa od 1. januára 2018 mení v zmysle VZN :

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Úľany

príloha č 1 financne-pasma
Príloha č 2 VZN

 

 

Pre koho budú obedy od 1. januára 2019 zdarma

a pre koho nie?

pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník v materskej škole (tzv. predškoláci) – tí budú  mať obedy zdarma od 1.1.2019

tí, ktorí navštevujú základné školy – tí by mali mať obedy zdarma až od 1.9.2019.

Takže ostatné deti v materskej škole, stredné školy atď…NIE.

 

Čo to znamená obedy zdarma – v akej výške – kedy vznikne nárok na obed zdarma

     Napriek všeobecne zaužívanému názvu obedy zdarma, v skutočnosti (a aj podľa znenia príslušného zákona) ide 

o dotáciu na podporu            

výchovy dieťaťa  k stravovacím návykom.

Rozumie sa tým zabezpečenie obeda a  iného jedla („strava“).

Dotácia sa poskytuje vo výške 1,20 eur na deň.

Poskytne sa za  každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo :

výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo

vyučovania v základnej škole.

 

Režijné náklady v Materských školách na výrobku jedál

vo výške 0,10 € /deň budú platiť naďalej rodičia.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázok výkričník

!!! Povinnosťou každého rodiča, zákonného zástupcu dieťaťa je : v prípade, že sa dieťa nezúčastní výchovno - vzdelávacej činnosti

v materskej škole, dieťa odhlásiť zo stravy deň vopred! Nakoľko sa jedná o "Dotáciu", ktorá sa zúčtováva s poskytovateľom dotácie :

a ak rodič svoju povinnosť nesplní a svoje dieťa neodhlási -  bude sa mu účtovať

hodnota celodennej stravy v plnej výške t. j. 1,29 € za každý neodhlásený deň. !!!!!

 

 Výška stravného na mesiac apríl 2019 je nasledovná :

 

Deti MŠ /strava sa podáva od  01.04.2019 do 30.04.2019/

počet dní : 20 x 1,29 /stravná jednotka/ = spolu : 25,80 €

 

pre deti ktoré navštevujú posledný ročník v materskej škole (tzv. predškoláci) :

počet dní 20 x 0,10 /režijné náklady na výrobu jedál = 2,00 €

 

Základné školy  I. stupeň strava sa podáva

od  01.04.2019 - do 30.04.2019

počet dní 18 x 1,06 stravná jednotka = spolu : 19,08 €

Základné školy II. stupeň strava sa podáva

od 01.04.2019 do 30.04.2019

počet dní 18 x 1,14 stravná jednotka = spolu : 20,52 €

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázok výkričník

Zápisný lístok Predškoláka si môžete stiahnuť, vyplniť a odovzdať v školskej jedálni tu :

Zápisný lístok 20182019-Predškolák

 

Veľkonočné prázdniny sú od 18.04.2019 do 23.04.2019

posledný deň vyučovania pred prázdninami je streda 17.04.2019

a nástup do škôl po prázdninách je 24.04.2019 - v stredu

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázok jarné prázdniny

 

 

 

 
 

Žiadame stravníkov, ktorí majú nedoplatok na strave, aby ho uhradili !!!!

stravníkom, ktorým vznikol preplatok na stravnom za predchádzajúci /e/ mesiace sa preplatok automaticky odpočítava

stravníkom, ktorým vznikol nedoplatok na stravnom za predchádzajúci /e/ mesiace sa nedoplatok automaticky pripočítava

 

 

Výživové faktory

 

 

Informácie ohľadom stravy, prevádzky ....

 

Odhlasovanie zo stravy - je deň vopred

 v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 § 3 ods. 5, písm. a :

(5) Organizáciu v školskej jedálni upravuje prevádzkový poriadok, ktorého obsahom je najmä

a) prihlasovanie a odhlasovanie odberu jedál a nápojov, ,,,,,

 Prevádzkového poriadku Školskej jedálne,

ktorý bol schválený RÚVZ v Galante a ktorý je platný od 1.6.2014

 

Informácie o Školskej jedálni

Metodika k MSN používaným od 1.9.2018

 

 

Aktuálne finančné pásma

 

Vyjadrenie Úradu verejného zdravotníctva

k otázke donášky stravy do Materských škôlok :

 

Donáška stravy do MŠ

 

Vyhláška MZ č. 527/2007 Z. z. /§ 8 ods. 3/ :

527_2007_vyhláška_zariadenia_pre_deti_a_mládež

 

odporúčané výživové dávky :

Odporúčané výživové dávky

nové OVD platné od 19.6.2015 : vestnik-2015-4-5