Svetový deň vody

22.03.2017 18:06

 

Za Svetový deň vody je označovaný 22. marec.

Je dôležité poukázať ako je voda prepojená so všetkými oblasťami života berúc

do úvahy to,

akú budúcnosť si chceme vytvoriť.


Ľudia potrebujú vodu. Voda je v centre trvalo udržateľného rozvoja. Vodné zdroje a rozsah služieb, ktoré poskytujú, podporujú znižovanie chudoby, hospodársky rast a udržateľnosť životného prostredia. Voda v súvislosti s potravinami a energetickou bezpečnosťou, zdravím ľudí a životným prostredím prispieva k zlepšeniu sociálnej pohody a k všeobecnému rastu spoločnosti. Voda ovplyvňuje živobytie miliardám ľudí. Tohtoročný Svetový deň vody sa dotýka viacerých oblastí a to zdravia, prírody, urbanizácie, priemyslu, energetiky, potravín a rovnosti.


Voda má zásadný vplyv na ľudské zdravie. Bez potravy človek vydrží niekoľko týždňov, ale bez vody iba pár dní. Pravidelné umývanie rúk je napríklad jeden z najlepších spôsobov ako odstrániť baktérie a predchádzať tak prenosným ochoreniam. Človek každý deň potrebuje prístup k vode na pitie, varenie a osobnú hygienu. Napriek obrovskému pokroku zaznamenanému za posledných 10 rokov,

na svete stále nemá prístup k zabezpečeným vodným zdrojom pitnej vody 748 miliónov ľudí a 2,5 miliardy ľudí nemá verejnú kanalizáciu.


Snahou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku je v tejto oblasti zvýšiť zdravotnú bezpečnosť pitnej vody dodávanej obyvateľom prostredníctvom verejných vodovodov a tým aj zlepšiť zdravie obyvateľov. Nástrojom na zlepšenie kvality je rutinná kontrola kvality pitnej vody, kontrola kvality v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, tvorba právnych predpisov v oblasti pitnej vody, hodnotenie rizík a vplyvov na ľudské zdravie, monitorovanie ochorení súvisiacich s vodou, tvorba návrhov zásadných smerov a priorít v tejto oblasti, výmena skúseností odborníkov pôsobiacich na národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni a to prostredníctvom členstiev v pracovných skupinách Európskej komisie, Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej hospodárskej komisie OSN, v neposlednom rade je to vydávanie opatrení na predchádzanie ochoreniam súvisiacich

s vodou, vydávanie výnimiek z použitia pitnej vody, vedecký výskum, realizácia projektov a mnohé iné aktivity, ktoré vedú k ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia.

 

 

 

 

 

Clean water for a healthy world – Čistá voda pre zdravý svet.

 Od roku 1993 si ho pripomíname každoročne u nás i na celom svete v aktuálnych témach s problematikou vody, v záujme zvýšenia informovanosti ľudí o závažných svetových problémoch, ktoré s vodou súvisia. Jedným zo základných cieľov je najmä znižovať počet ľudí bez prístupu k pitnej vode a základným hygienickým zariadeniam. Voda je totiž jedným z ľudských práv, od roku 2006 aj oficiálne, na základe rezolúcie, ktorú jednomyseľne schválili poslanci Európskeho parlamentu. Napriek tomu v súčasnosti: 

 

  • asi 20 % celosvetovej populácie žije v krajinách, kde je vody nedostatok,
  • 1,5 miliardy ľudí nemá prístup k bezpečnej vode,
  • 2,2 milióna ľudí v rozvojových krajinách, najmä detí, zomiera ročne na choroby spôsobené zdravotne nevyhovujúcou vodou,
  • asi 6 000 detí denne zaplatí životom za nedostatok pitnej vody,
  • pod zhruba 6 % ochorení súvisiacich s vodou (najmä hnačkové ochorenia – 70 %, t. j. 1,7 mil. úmrtí za rok) sa podpisuje nedostatočná kvalita vody          a s ňou spojená hygiena a zásobovanie.

 

Z pohľadu vody patrí Slovensko k veľmociam. Na našom území je okrem kvalitných zásob podzemnej pitnej vody, viac ako 1 700 liečivých a minerálnych prameňov, vďaka čomu môžeme byť právom hrdí na dostatok zdravej vody. Tá má pozitívny vplyv na náš organizmus, ako aj na celkovú kondíciu. Za najkvalitnejšie sa považujú vody z podzemných, prírodných prameňov, ktorých zloženie je stabilné a nie je potrebná ich ďalšia úprava.