Verejné obstarávanie ŠJ

 

Profil verejného obstarávateľa

 

Školská jedáleň je verejným obstarávateľomje verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Školská jedáleň zriaďuje

na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, na ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania. Podľa § 49

a zákona o verejnom obstarávaní zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávaniav členenípodľa jednotlivých verejných obstarávaní. Školská jedáleň zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania

a na svojom Profile verejného obstarávateľa Školskej jedálne Veľké Úľany. Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác

a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní sa realizuje v súlade splatnou právnou úpravou. Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania Školskej jedálne Veľké Úľany na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek a potrieb vyplývajúcich z účinných všeobecne záväzných právnych predpisov zabezpečujú poverené a oprávnené osoby verejného obstarávateľa v súlade s platnou právnou úpravou a vnútornými smernicami a regulatívami.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

 

adreda : Školská jedáleň Veľké Úľany

             Štefana Majora 560

925 22   Veľké Úľany

štatutárny zástupca : Irena Sebőková - riaditeľka ŠJ

IČO : 37847481 , DIČ : 2021774656

bankové spojenie : SK 6209 0000 0000 0201721445

kontakt : Irena Sebőková 0317878287, 0903865875

e-mail : sebokova.irena@zoznam.sk

 

Smernica - 

Verejné obstarávanie smernica ŠJ